Real Estate

Turkey: A New Era for Coal-Fired Power Plants in Turkey

New incentives and opportunities are in place for coal-fired power plants to attract local and international players in the energy market.

The importance of coal energy in Turkey

Turkey’s energy needs are growing daily due to its growing population and developments in national industry. Coal is clearly the main local energy resource, and since its reserves consist almost exclusively of lignite (also known as brown coal) and small amounts of hard coal, the country is currently dependent on imports of oil, gas and hard coal. According to worldwide statistics, Turkey is ranked at a medium level in terms of reserves and production of lignite and at a low level in terms of hard coal.

Incentives for local coal-fired energy investment

Turkey’s new investment incentive system, launched in April 2012, became effective by Council of Minister’s Decree No. 20123305 on Government Subsidies for Investments (Yatırımlar Devlet Yardımları Hakkında Karar) on 15 June 2012 (the “Decree”). The Decree aims to encourage investments with the potential to reduce dependency on imports of intermediate goods vital to the country’s strategic sectors.

In order to reduce dependency on imports of energy resources, through an amendment to the Decree on 28 January 2013, power plants generating electricity based on local coal resources may benefit from incentives granted to 5th region investments, including, but not limited to (i) governmental support in social security premium payments; (ii) increased support for corporate and income tax reduction to be applied on investment expenses; and (iii) exemption from payment of the Resource Utilisation Support Fund (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu).

In line with the government’s plans, 90 coal-fired power plant projects are under construction to produce an additional 18,500 MW installed power capacity by 2023.

Government commitment on purchase of electricity and tenders

The Turkish government is planning to invest heavily in coal facilities. It has announced that high-scale coal energy tenders will be announced in the upcoming months. A major incentive is that the energy produced by coal-fired power plants will be purchased by El-ektrik Üretim A.Ş. (Electricty Generation JSC) or Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (Turkish Electricity Trade JSC) for a certain period. The terms, conditions and beneficiaries will be determined through a tender held by the relevant authorities.

In line with the government’s aim to reduce the country’s dependency on imported energy sources, more incentives for coal-fired power plants in Turkey to attract local and international investors may be expected.

New incentives and opportunities are in place for coal-fired power plants to attract local and international players in the energy market.

Türkiye’de Kömür Kaynaklı Elektrik Santrallerinde Yeni Dönem

Enerji piyasasının yerli ve uluslararası katılımcılarının ilgisini çekmek amacıyla yeni teşvikler ve fırsatlar yürürlükte.

Türkiye’de kömürden sağlanan enerjinin önemi

Türkiye’nin enerji ihtiyaçları artan nüfus ve gelişen ulusal sanayi ile birlikte günden güne artmaktadır. Kömür açık bir şekilde ülkenin ana enerji kaynağı olup, rezervlerin neredeyse tamamı linyitten (ayrıca kahverengi kömür olarak da adlandırılmaktadır) ve sınırlı miktarda antrasit kömüründen (maden kömürü) oluştuğundan ötürü, ülke mevcut durumda petrol, gaz ve antrasit ithalatına bağımlı durumdadır. Global istatistiklere göre Türkiye, linyit rezervleri ve üretiminde orta seviyede, antrasit kömürü üretiminde düşük seviyelerde listelenmektedir.

Kömür Bazlı yerel enerji yatırımlarına teşvikler

Türkiye’nin yeni yatırım teşvik sistemi 2012 Nisan ayında açıklanmış olup, 15 Haziran 2012 tarihinde 20123305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile yürürlüğe girmiştir. Kararın amacı ülkenin stratejik sektörlerindeki önem taşıyan orta seviyedeki malların ithalatındaki bağımlılığı düşürme potansiyeli ile yatırımların özendirilmesidir.

Enerji kaynaklarındaki ithalat bağımlılığının düşürülmesi amacıyla, Karar’a 28 Ocak 2013 tarihinde yapılan bir tadil ile, yerel kömür kaynaklarına dayalı olarak elektrik üretimi yapan enerji santrallerinin, (i) sosyal güvenlik prim ödemelerinde Devlet desteği, (ii) yatırım masraflarına uygulanacak kurumlar ve gelir vergisi azaltımında daha fazla devlet desteği, (iii) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödemelerinde muafiyet sağlanması dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere 5’inci bölge yatırımlarına sağlanan teşviklerden yararlanması sağlanmıştır.

Hükümetin planları doğrultusunda, 2023 yılında 18,500 MW ek kurulu güç kapasitesi oluşturacak olan 90 adet kömür kaynaklı elektrik santralinin yapılması düşünülmektedir.

Elektrik alımı hususunda Devlet taahhüdü ve ihaleler

Hükümet ağırlıklı olarak kömür tesislerine yatırım yapmayı planlamaktadır. Gelecek aylarda büyük ölçekli kömür enerji ihalelerinin duyurulacağı açıklanmıştır. Esaslı teşviklerden bir tanesi, Elektrik Üretim A.Ş. veya Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. tarafından kömür kaynaklı elektrik santralleri tarafından üretilen elektriğin belirli bir süre için alınacak olmasıdır. Buna ilişkin şartlar, koşullar ve bundan yararlanabilecekler, ilgili makamlar tarafından düzenlenecek ihaleler doğrultusunda belirlenecektir.

Hükümetin ithal edilen enerji kaynaklarındaki bağımlığı düşürmeye ilişkin amaçları doğ-rultusunda, yerel ve uluslararası yatırımcıların ilgisinin çekilmesi için kömür kaynaklı enerji santrallerine ilişkin olarak daha fazla teşvikin yürürlüğe konulması beklenmektedir.

Enerji piyasasının yerli ve uluslararası katılımcılarının ilgisini çekmek amacıyla yeni teşvikler ve fırsatlar yürürlükte.


roadmap 17
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


http://roadmap2017.schoenherr.eu/a-new-era-for-coal-fired-power-plants-in-turkey/