Corporate / M&A

Slovakia Reintroduces a Dividend Tax

Step by step, the Slovak tax system has become less business friendly. The planned reintroduction of a dividend tax and other changes to the tax code, shall place an additional burden on entrepreneurs.

Business-friendly tax system eroded by financial crisis

Slovakia introduced a flat-rate income tax in 2004. At that time, a revolutionary tax re-form, along with other factors led to an inflow of foreign investment and record economic growth. One of the essential pillars of the Slovak tax system was the principle that profit is taxed only once, at the level of the company that earned the profit. The subsequent distribution of profit to the company’s partners or shareholders in the form of a share in profit or dividend (“dividend”) was not subject to an income tax, as this payment was made from already taxed profit.

The financial crisis in 2008 led to a loss of tax revenue, in response to which the Slovak government began adjusting the country’s tax system. First came an increase to the corporate income tax rate, then reductions to the amount of tax-deductible items. In 2011, the government introduced something known as the health insurance contribution from dividend, a kind of hybrid between a tax and mandatory health insurance. A health insurance contribution of 14 % must be deducted from dividends that legal entities pay to a Slovak natural person, and must be remitted to the Slovak insurance company that provides compulsory health insurance to the dividend recipient. However, the health insurance contribution is not calculated from the whole dividend, but only from an amount capped at approximately EUR 50,000.

New package of changes to tax code further tightens the screw

Recently, the Slovak government put forward a package of proposed changes to the tax code that galvanised the entire business community. The package aims not only at in-creasing the tax burden, but also at strengthening the position of the tax authorities in several sensitive areas, such as transfer pricing, transactions with tax havens and VAT returns. Under the proposed changes, the burden of proof in a tax inspection will be par-tially shifted to the taxpayer, the time that the state has to refund excess VAT returns will be extended, and penalties for transfer pricing will be doubled. An increase of the tobacco excise tax is also planned. The special contribution imposed on regulated industries (energy, insurance, pharmaceutical, etc), which was introduced as an interim measure and was supposed to be abolished this year, will continue to apply and will be doubled.

Dividend tax on the horizon

The most surprising part of this package, however, is the planned dividend tax. This tax will be imposed on income from dividends paid by:

  • (i) a Slovak commercial company or cooperative and similar foreign legal entity (“foreign legal entity”) to a Slovak natural person;
  • (ii) a foreign legal entity from a non-signatory state to a Slovak natural person; and
  • (iii) a Slovak commercial company or cooperative to a foreign legal entity from a non-signatory state,

while the term “non-signatory state” includes both typical tax havens as well as various third-world countries.

The dividend tax is supposed to substitute the current health insurance contribution from dividends as of 1 January 2017. Currently, a tax rate of 7 % is proposed (the originally planned 15 % rate was decreased after strong protests from the business community) in the cases mentioned in (i) above and a tax rate of 35 % is proposed in the cases men-tioned in (ii) and (iii) above. An important difference is the fact that the dividend tax should be paid from the full amount of the dividend received, ie the current cap on the health insurance contribution will not apply to the dividend tax. The dividend tax will be deducted not only from dividends, but also from payments to a silent partner, from a set-tlement share payable upon the withdrawal of a partner from a company, and from a share in the company’s liquidation balance.

Impacts on Slovakia’s attractiveness for business

It has become clear that the health insurance contribution from dividends was just a transitory measure leading to the introduction of a fully functional dividend tax. The only good news for businesses is that the implementation of a dividend tax should be com-pensated by a decrease in the corporate income tax rate from 22 % to 21 %. It is ques-tionable, however, whether this will be enough to attract foreign investment in competition with the neighbouring states, which all have a significantly lower corporate income tax rate. Indeed, the proposed changes to the tax system risk decreasing Slovakia’s at-tractiveness for business to the point where the once business-friendly tax environment becomes a thing of the past.

Recently, the Slovak government put forward a package of proposed changes to the tax code that galvanised the entire business community.

Slovensko opäť zavádza daň z dividendy

Slovenský daňový systém sa postupne stáva menej priaznivý pre podnikanie. Plánované znovuzavedenie dane z dividendy a iné zmeny v daňových predpisoch prinesú ďalšie zaťaženie podnikateľov.

Finančná kríza viedla k zníženiu ústretovosti daňového systému voči podnikateľom

Daňovou reformou z roku 2004 bola v Slovenskej republike zavedená tzv. rovná daň vo výške 19%. Na tú dobu prevratný daňový systém, spolu s ďalšími faktormi, spôsobili príval zahraničných investícií a rekordný ekonomický rast. Jedným zo základných kameňov slovenského daňového systému bol princíp, že zisky obchodných spoločností sa zdaňujú len raz, a to na úrovni spoločnosti, ktorá zisk vytvorila. Následná výplata zisku spoločníkom resp. akcionárom vo forme podielu na zisku resp. dividendy (“dividenda”) už nepodliehala dani z príjmu, keďže takáto výplata sa uskutočňovala už zo zdaneného zisku spoločnosti.

V dôsledku finančnej krízy a s ňou súvisiaceho výpadku daňových výnosov však začala slovenská vláda postupne korigovať unikátny, pro — podnikateľsky nastavený daňový sys-tém. Najprv došlo k zvýšeniu sadzby dane z príjmu právnických osôb a tiež k obmedzeniu rôznych odpočítateľných položiek znižujúcich základ dane. Potom, od roku 2011 bolo za-vedené platenie poistného na zdravotné poistenie z dividendy. V skutočnosti ide o akýsi hybrid, ktorý má prvky dane i zdravotného poistenia. Z dividendy, ktorú slovenská alebo zahraničná právnická osoba vypláca slovenskej fyzickej osobe, sa musí odviesť 14 % poistné na zdravotné poistenie v prospech poisťovne zabezpečujúcej povinné zdravotné po-istenie príjemcu dividendy. Platenie poistného na zdravotné poistenie z dividendy sa však týka len fyzickej osoby, ktorá je povinne zdravotne poistená v Slovenskej republike. Ok-rem toho sa poistné na zdravotné poistenie neplatí z celej výšky dividendy, ale len jej z časti do výšky ca EUR 50,000.

Najnovší balík zmien v daňových predpisoch pokračuje v začatom trende

Nová slovenská vláda nedávno predložila do legislatívneho procesu balík návrhov zmien v daňových predpisoch, ktorý zburcoval celú podnikateľskú obec. Tento balík sa týka väč-šieho počtu daňových predpisov a má za cieľ nielen zvýšiť daňové zaťaženie pri rôznych daniach, ale aj posilniť postavenie daňových úradov vo viacerých citlivých oblastiach, ako je transferové oceňovanie, transakcie s daňovými rajmi, odpočty DPH a pod. V zmysle navrhovaných zmien má napr. pri daňových kontrolách dôjsť k čiastočnému presunu dô-kazného bremena na daňovníka, k predĺženiu času, ktorý má štát na vrátenie nadmerných odpočtov DPH, ako aj k zdvojnásobeniu sankcií v prípadoch transferového oceňovania. Ďalej sa plánuje zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a výrazné zvýšenie poplatkov za registráciu výkonnejších áut. Odvod pre firmy v regulovaných odvetviach (energetika, poisťovníctvo, farmácia atď.), ktorý bol zavedený ako dočasné opatrenie a mal byť tento rok zrušený, zostáva v platnosti i naďalej a zvyšuje sa na dvojnásobok.

Zavedenie dane z dividendy sa blíži

Najväčším prekvapením tohto balíka daňových zmien je však plánovaná daň z dividendy. Daň bude postihovať príjem z dividendy, ktorý vypláca:

  • (i)slovenská obchodná spoločnosť alebo družstvo ako aj obdobná zahraničná právnická osoba (“zahraničná právnická osoba”) slovenskej fyzickej osobe;
  • (ii)zahraničná právnická osoba z tzv. nezmluvného štátu slovenskej právnickej osobe; a
  • (iii)slovenská obchodná spoločnosť a družstvo zahraničnej právnickej osobe z tzv. nezmluvného štátu;

pričom za nezmluvný štát sa považuje krajina, s ktorou Slovenská republika nemá uzav-retú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia ani zmluvu o výmene informácií ohľadne daní.

Do tejto kategórie patria jednak typické daňové raje, a jednak rôzne krajiny tretieho sveta.

Táto daň z dividendy má od 1. januára 2017 nahradiť doterajšie poistné na zdravotné po-istenie platené z dividendy. V súčasnosti je navrhovaná sadzba 7 % (pôvodne navrhovaná sadzba 15 % bola znížená v dôsledku protestov zo strany podnikateľskej obce) v prí-padoch uvedených v bode (i) vyššie a 35 % v prípadoch uvedených v bode (ii) a (iii) vyš-šie. Výrazne vyššie teda má byť zdaňovanie dividendy platenej do, resp. prijímanej z, ne-zmluvných štátov. Dôležitou zmenou je i to, že daň z dividendy sa má platiť z celej výšky vyplatenej dividendy, t.j. horný strop, ktorý momentálne platí pri zdravotnom poistení sa nebude aplikovať na daň z dividendy. Daň z dividendy sa pritom bude vzťahovať nielen na dividendu v pravom slova zmysle, ale tiež na výplatu podielu tichému spoločníkovi, na výplatu vyrovnacieho podielu pri vystúpení spoločníka zo spoločnosti ako aj podielu na likvidačnom zostatku spoločnosti.

Dopad na atraktívnosť Slovenska pre podnikanie

V plnom svetle sa tak ukazuje, že poistné na zdravotné poistenie platené z dividendy bolo iba akousi prechodnou fázou vedúcou k zavedeniu plnofunkčnej dane z dividendy. Jedinou dobrou správou pre podnikateľov je to, že zavedenie dane z dividendy by malo byť kompenzované znížením dane z príjmov právnických osôb z terajších 22 % na 21 %. Je však otázne, či toto postačí v súťaži o pritiahnutie zahraničných investícií s okolitými štátmi, ktoré majú podstatne nižšiu daň z príjmov právnických osôb. Skôr hrozí, že navr-hované daňové zmeny ešte viac znížia atraktívnosť podnikateľského prostredia v Sloven-skej republike a definitívne pošlú niekdajší priekopnícky a ústretový daňový systém tejto krajiny do minulosti.

Nová slovenská vláda nedávno predložila do legislatívneho procesu balík návrhov zmien v daňových predpisoch, ktorý zburcoval celú podnikateľskú obec.


roadmap 17
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


https://roadmap2017.schoenherr.eu/slovakia-reintroduces-a-dividend-tax/